Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, jednáme v souladu s Nařízením EU č. 2016/679, obecně známým jako GDPR a dalšími relevantními právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s jejich účelem, pro který byly shromážděny a respektujeme vaše práva v této souvislosti.

Co je to Nařízení EU č. 2016/679?

 • Nařízení EU č. 2016/679 je právní předpis Evropské unie známý jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Bylo přijato Evropským parlamentem a Radou Evropské unie a vstoupilo v platnost dne 25. května 2018. GDPR nahradilo dřívější směrnici 95/46/ES o ochraně osobních údajů. Toto nařízení stanovuje pravidla a zásady pro ochranu osobních údajů občanů EU a upravuje způsob, jakým jsou osobní údaje sbírány, zpracovávány a chráněny organizacemi a podnikateli v rámci EU, jakož i mimo ni, pokud se týkají občanů EU. GDPR klade důraz na ochranu soukromí jednotlivců a posiluje jejich práva vůči subjektům zpracování osobních údajů.

Jak jsou definovány osobní údaje?

 • Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou osobní údaje definovány jako veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, umístění dat, online identifikátor nebo na jeden či více specifických prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby. Tato definice zahrnuje širokou škálu informací, které mohou být použity k identifikaci konkrétní osoby.

Jaké zásady dodržujeme pro zpracování osobních údajů?

 • Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákony a transparentně.
 • Shromažďujeme osobní údaje pouze pro legitimní účely a zpracování probíhá tak, aby bylo slučitelné s těmito účely.
 • Při zpracování osobních údajů se omezujeme na nezbytné minimum potřebné k naplnění stanovených účelů.
 • Přijímáme veškerá dostupná opatření k zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování.
 • Zpracováváme pouze přesné a aktuální osobní údaje. Nepřesné nebo nadbytečné údaje opravujeme nebo odstraňujeme.
 • Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny.
 • Zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje adekvátní zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaké údaje zpracováváme?

 • Osobní údaje zpracováváme výhradně pro účely uvedené níže. Osobní údaje nejsou využívány pro účely cíleného marketingu a nejsou prodávány či poskytovány třetím stranám bez předchozího souhlasu. Souhlas se zpracováním údajů je považován za platný až do jeho odvolání.
 • Kontaktní formulář – na webových stránkách notardecin.cz je k dispozici kontaktní formulář. Obsah kontaktního fomuláře je odesílán na e-mailovou adresu makovec@notardecin.cz. Při odesílání údajů z kontaktního formuláře jsou uchovávány následující informace: jméno, e-mailová adresa a obsah zprávy. Tato data jsou uchovávána pouze pro účely následné komunikace a uživatel musí potvrdit tento záměr před odesláním zprávy. Údaje z kontaktního formuláře slouží výhradně pro interní potřeby notardecin.cz a nejsou uváděny veřejně. Veškerá data jsou uchovávána pouze po dobu nezbytnou pro komunikaci a následně jsou smazána. Kontaktní formulář je zabezpečen službou Google reCAPTCHA.
 • Cookies – datové soubory, které webové stránky ukládají na vaše zařízení. Díky těmto souborům si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a preference, které jste na nich provedli. Více informací o zpracování cookies naleznete zde.

Jakým způsobem chráníme osobní údaje?

 • Při zpracování osobních údajů se snažíme vždy postupovat tak, aby byly vaše osobní údaje dobře zabezpečeny a chráněny před zneužitím.
 • Přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby notardecin.cz, které jsou vázány k zachování mlčenlivosti ohledně všech informací a údajů, ke kterým se dostaly při výkonu svých povinností.

Jaká jsou vaše práva?

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům a na získání kopie těchto údajů, které o vás zpracováváme.
 • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů za určitých podmínek stanovených právními předpisy.
 • Právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že jsou nesprávné nebo nepřesné.
 • Právo na výmaz vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky stanovené příslušnými právními předpisy.
 • Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro naše oprávněné zájmy. Pokud podáte námitku, budeme individuálně posuzovat, zda existují důvody pro zpracování vašich osobních údajů, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami.
 • Právo na přenositelnost vašich osobních údajů k jinému správci v případě, že jsou vaše údaje zpracovávány na základě souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.

Odvolání souhlasu

 • Uživatelé mají právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě se obraťte na e-mailovou adresu makovec@notardecin.cz.

Správce osobních údajů

 • Správcem osobních údajů je JUDr. Vratislav Makovec sídlící na adrese U Plovárny 438/3, 405 02 Děčín. Pro kontaktování využijte e-mailovou adresu makovec@notardecin.cz.

Kontakt na správce webových stránek

 • Máte-li k výše uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce webových stránek na e-mailové adrese info@endlessworks.cz.